Płatności

  • 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.
  • 2. Kupujący może wybrać płatność przelewem lub przelewem elektronicznym we wskazanym przez Sprzedawcę systemie płatności internetowych.
  • 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić podaną w zamówieniu kwotę równą cenie za Produkty i zaliczce na poczet zwrotu wydatków w postaci kosztów dostawy, w terminie 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku zapłaty pełnej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w powyższym terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, po uprzednim poinformowaniu Kupującego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Jeżeli Kupujący zapłacił część należnej kwoty, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
  • 4. Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego numeru Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
  • 5. Momentem zapłaty ceny za Produkty i kwoty na poczet wydatków w postaci kosztów dostawy jest:
    • a) w przypadku płatności przelewem – moment uznania rachunku Sprzedawcy
    • b) w przypadku płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności internetowych – moment uznania rachunku podmiotu przyjmującego płatności na rzecz Sprzedawcy.
Copyright © 2018 Gutek Film. All Rights Reserved