REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie http://sklep.gutekfilm.pl/, do którego prawa przysługują Sprzedawcy, w którym Sprzedawca oferuje Produkty;
 2. Sprzedawca – spółka Gutek Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-503) Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lok. 43, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125046, NIP: 526-10-09-244, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Serwisu; Kupujący będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Produkty – towary oferowane w Serwisie przez Sprzedawcę;
 5. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, określone w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  • 1) świadczenia przez Sprzedawcę Usług na rzecz Kupujących, 
  • 2) zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem Serwisu,
  • 3) przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi.
 2. Sprzedawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  • 1) usługę przeglądania i odczytywania przez Kupujących materiałów zamieszczanych w Serwisie,
  • 2) usługę utrzymywania konta Kupujących w Serwisie, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie umów sprzedaży Produktów,
  • 3) usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Produktów.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. W przypadku zawierania umowy sprzedaży Produktu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów do Kupujących wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Kupujący powinni dysponować:
  • 1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • 2) zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Safari, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Kupujących materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Kupującego z Serwisu.
 2. Świadczenie Usługi utrzymywania konta w Serwisie odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Sprzedawcę i Kupującego poprzez założenie konta zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

§ 5
Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie i umożliwienia zawierania umów sprzedaży Produktów.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Kupującego z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Rozwiązanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Kupującego materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Kupującego z Serwisu.
 2. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie żądania usunięcia konta.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania każdej umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Sprzedawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Sprzedawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 7
Zawarcie umowy sprzedaży Produktu

 1. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny brutto Produktów.
 2. Umieszczenie Produktu w Serwisie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta jest jednak rekomendowane przez Sprzedawcę.
 4. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego ilości, sposobu płatności i dostawy.
 5. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.
 7. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
 8. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego należności na poczet zamówienia, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Serwisu była aktualna. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Serwisie Sprzedawca informuje o tym Kupującego odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Kupującego należności na poczet zamówienia, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.

§ 8
Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.
 2. Kupujący może wybrać jedną z form płatności udostępnionych przez Sprzedawcę (m.in. przelewem lub przelewem elektronicznym we wskazanym przez Sprzedawcę systemie płatności internetowych).
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić podaną w zamówieniu kwotę równą cenie za Produkty i zaliczce na poczet zwrotu wydatków w postaci kosztów dostawy, w terminie 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku zapłaty pełnej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w powyższym terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, po uprzednim poinformowaniu Kupującego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Jeżeli Kupujący zapłacił część należnej kwoty, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Dokonując płatności przelewem, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego numeru Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 5. Momentem zapłaty ceny za Produkty i kwoty na poczet wydatków w postaci kosztów dostawy jest:
  • 1) w przypadku płatności przelewem – moment uznania rachunku Sprzedawcy,
  • 2) w przypadku płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności internetowych – moment uznania rachunku podmiotu przyjmującego płatności na rzecz Sprzedawcy
   

§ 9
Dostawa Produktu

 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu spośród sposobów udostępnionych przez Sprzedawcę (w szczególności za pośrednictwem poczty lub kuriera).
 2. Umowa o świadczenie usługi pocztowej lub umowa o przewóz przesyłki zawierane są przez Sprzedawcę w imieniu własnym, lecz na rachunek Kupującego, za zwrotem przez Kupującego wydatków w postaci kosztów dostawy poniesionych przez Sprzedawcę w związku z zawarciem tej umowy.
 3. Koszt dostawy zależy w szczególności od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu płatności. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia.
 4. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie zobowiązany do zwrotu wydatków w wysokości przekraczającej koszt zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. Termin wysłania Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego określony jest w Serwisie. Produkt wysyłany jest po zapłacie ceny wraz z zaliczką na poczet zwrotu wydatków w postaci kosztów dostawy.
 6. Termin dostawy zależy od wybranej przez Kupującego opcji dostawy.
 7. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie wydania Produktu Kupującemu.
 8. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki i zakupionego Produktu w obecności kuriera.
 9.  

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez konsumentów

 1. Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży Produktu zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz poniższymi postanowieniami.
 2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia:
  • 1) objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • 2) w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. Do zachowania powyższego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może, lecz nie musi, być złożone na formularzu, którego wzór jest zamieszczony TUTAJ.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do nagrań dźwiękowych, wizualnych albo do programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym zapłacone przez Kupującego należności na poczet wydatków w postaci kosztów dostawy Produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Kupujący nie wskaże inaczej.

§ 11
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 • Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz poniższe postanowienia:
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem jednego roku od wydania Produktu Kupującemu.
  • Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po odebraniu Produktu, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Kupujący pokrywa koszty wymiany Produktu na niewadliwy lub zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem Kupującego od umowy w wyniku realizacji uprawnień z rękojmi.
 • Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz poniższe postanowienia.
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu.
  • W razie stwierdzenia wady Produktu Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę podając opis stwierdzonej wady oraz wskazując, czego żąda od Sprzedawcy.
  • Wadliwy Produkt Kupujący powinien wysłać na adres Sprzedawcy. Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
  • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania Kupującego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.

  § 12
  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług oraz umów sprzedaży, w tym związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres podany w § 14 ust. 1 Regulaminu w terminie 35 dni od daty złożenia zamówienia.
  2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego, adres e-mail Kupującego, przyczynę reklamacji oraz informację o tym, czego domaga się Kupujący.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji.
  5. W przypadku zgłoszenia wady towaru, Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy zgłoszonych przez Klienta nieprawidłowości.

  § 13
  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w związku z korzystaniem z Usług jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca w związku z korzystaniem z Usług przez Kupującego może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego:
   • a) imię i nazwisko;
   • b) login;
   • c) adres zamieszkania lub do korespondencji;
   • d) adres dostawy;
   • e) adres poczty elektronicznej;
   • f) numer telefonu;
   • g) numer rachunku bankowego lub dane karty kredytowej;
   • h) firma przedsiębiorcy;
   • i) NIP przedsiębiorcy;
   • j) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
   • k) kod partnera;
   • l) numer zamówienia.
  3. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
   • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług lub umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu;
   • b) w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę;
   • c) w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej umowy sprzedaży Produktów, o której mowa powyżej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
   • d) w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę.
  4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne, pocztowe i kurierskie itp.
  5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przechowywane:
   • a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;
   • b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
   • c) w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji wskazanej w ust. 3 lit. b) lub c) powyżej – przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
   • d) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. d) powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Kupującego z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.
  6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych podanych przez Kupującego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. W zakresie danych osobowych Kupującego przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej, Kupującemu przysługuje prawo do przenoszenia danych.
  8. W zakresie danych osobowych Kupującego przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b) oraz d) powyżej, Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę.
  9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę.
  10. Sprzedawca nie będzie przetwarzała danych osobowych Kupującego w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  11. Podanie przez Kupującego danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Sprzedawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Kupujący nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Kupującego danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy (tj. umowy o świadczenie Usług/umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu). Ponadto, podanie przez Kupującego danych osobowych w złożonej reklamacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do rozpatrzenia złożonej przez Kupującego reklamacji oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji
  12. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupującego stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Kupującego.
  13. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usługi (dane eksploatacyjne):
   • a) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
   • b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
   • c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
   • d) informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług.

  § 14
  Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sklepinternetowy@gutekfilm.pl lub pod numer telefonu: 22 5369200.
  2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Sprzedawca informuje na stronach Serwisu oraz, niezależnie od tego, Kupujących posiadających konto w Serwisie. Kupujący posiadający konto w Serwisie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi utrzymywania konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.
  3. Do umowy sprzedaży Produktu zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 24 sierpnia 2018 r.
  Copyright © 2018 Gutek Film. All Rights Reserved